Zaštita klime i voda

Zaštita klime i atmoshere je jedan od najvećih izazova današnjice. Saznajte na koji način HiPP koristi obnovljive izvore energije i tehnološka dostignuća u cilju zaštite klime i vode.

Korišćenje obnovljivih izvora energije

Održivo korištenje resursa i zaštita biološke raznolikosti predstavljaju centralni dio našeg upravljanja održivošću.

HiPP je već dao značajan doprinos zaštiti klime mnogo prije nego što je cilj smanjenja emisije CO2 politički definisan. Od 1995. godine , u postrojenju u Fafenhofenu, cjelokupno snabdijevanje energijom  orjentisano je na obnovljive izvore energije (zelena električna energija, biomasa, solarna energija) i sada proizvodimo CO2 neutralne proizvode. Preko 90% energije koja se koristi u Fafenhofenu dolazi iz obnovljivih izvora energije.

Emisija CO2 iz preostalih izvora energije, koja potiče od  fosilnog goriva (na primjer, na poslovnim putovanjima) nadoknađena je globalnim klimatskim projektima.

Od 2001. godine,  sve potrebe grijanja,tople vode i pare u HiPP fabric pokrivaju se upotrebom biomase (drvenih opiljaka) . HiPP je 2011. dobio „Njemačku solarnu nagradu“ za uzorno korištenje obnovljivih izora energije.

Radimo sa „zelenom električnom energijom“ iz hidroelektrana - bez nuklearne energije.

Od 2000. godine realizirano je 6 solarnih projekata koji proizvode ukupno 52 800 kWh/a iz sunčeve energije akumulirane na povšini od  436 m². Sav organski otpad ide u poljoprivredna postrojenja za biogas. Na ovaj način se svake godine proizvede 2 miliona kWh električne energije.

Voda kao najvažniji resurs u 21. vijeku

Takođe dajemo revolucionarni podsticaj resursima vode. Da bi sačuvali ovaj resurs, čija se vrijednost konstantno povečava , HiPP je u posljednje tri decenije smanjio potrošnju vode za više od dvije trećine, upotrebom tehnoloških inovacija.